ETIČNI KODEKS izvajalcev tehnik Integralnega dihanja

Etični standardi za strokovno delo na področju integralnega dihanja (povzeto in prilagojeno po GPBA  - Global Professional Breathwork Alliance) in postopek za obravnavo kršitve etike.

Dr. Milan Hosta, vodja usposabljanja v naziv vaditelj, učitelj in terapevt Integralnega dihanja, sprejema in posreduje standarde GPBA kot zavezujoče za vse, ki so se izšolali pod njegovim vodstvom.

Strokovnjaki integralnega dihanja so usposobljeni tri-stopenjsko in imajo sledeče kompetence:

 

1. Vaditelj Integralnega dihanja

 • uporablja absolvirane dihalne tehnike za dvig kakovosti svoje obstoječe prakse, vodenja športnih ali drugih aktivnosti;

 • dopolnjuje svoje obstoječe terapevtsko delo z absolviranimi dihalnimi tehnikami;

 • ni usposobljen za izvajanje terapevtskega dihanja.

 

2. Učitelj Integralnega dihanja (vključujoč dejavnosti vaditelja)

 • samostojno izvaja skupinske delavnice dihanja;

 • poglobljeno razume in obvlada absolvirane tehnike in metode dihanja in jih zna strokovno utemeljiti;

 • samostojno lahko vodi redno vadbo integralnega dihanja v preventivne namene v dolžini 45 do 60 minut za posameznika ali skupine;

 • uporablja izbrane metode biohackinga in doseganja flow stanja;

 • je delno usposobljen za izvajanje terapevtskega dihanja;

 • ima pravico do uporabe logotipa Integralno dihanje za promocijo svojih dejavnosti.

 

3. Terapevt Integralnega dihanja (vključujoč dejavnosti vaditelja in učitelja)

 • samostojno in v omejenem obsegu absolviranih znanj ter strokovnih kompetenc uporablja tehnike terapevtskega dihanja, psihosomatike in procesne meditacije pri individualni obravnavi;

 • obvlada proces celostne terapevtske obravnave s posebnostmi na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni;

 • izvaja svetovanje na področju osebnostne rasti, ohranjanja zdravja in življenjskega smisla.

 

Dr. Milan Hosta lahko svetuje in pomaga pri utemeljenem zaznavanju neetičnih ravnanj strokovnjakov za integralno dihanje.

Etični standardi GPBA

 

Spoštovanje etičnih standardov je odločilni element vsake prakse. Etični kodeks zagotavlja jasnost in varnost za javnost in izvajalce v zvezi z naravo njihovega odnosa in mejami, znotraj katerih delujejo. S sprejemanjem etičnega kodeksa sporočamo širši javnosti, da je dihanje veljavno, dostopno in strokovno utemeljeno orodje za spodbujanje zdravja in osebnostne rasti.

 

Naslednji etični kodeks za strokovnjake za dihanje je bil leta 2003 ratificiran s skupnimi prizadevanji približno 22 šol za dihanje in programov usposabljanja po svetu, ki jih je leta 2007 spremenil upravni odbor GPBA.

 

1. Primerna obravnava stranke.

a) Vzpostavite pogoje in okoliščine z ozirom na zmožnosti stranke, da užije, uporabi in integrira učinke dihalne intervencije.

b) Ne diskriminirajte na podlagi rase, narodnosti, spola, vere, spolne usmerjenosti, starosti ali videza.

 

2. Dogovor s stranko.

a) Določite jasne pogoje za delo s strankami glede števila in trajanja srečanj ter finančnih obveznosti.

b) Pridobite predhodno soglasje s stranko za uporabo drugih tehnik kot je dihanje; npr. dotik, bioterapevtske ali druge energijske metode, gibanje.

c) Izvajajte in posredujte tehnike dihanja v dobrobit stranke.

d) Ohranjajte zaupnost informacij o strankah in varnost zapisov vsebine srečanj.

 

3. Kompetence strokovnjaka Integralnega dihanja

a) Delujte na področju svoje strokovne usposobljenosti in strokovnega znanja, pojasnite to svojim strankam in ne izvajajte tehnik in ne obljubljajte učinkov ter rezultatov, ki jih ni mogoče utemeljiti.

b) Strokovnjak integralnega dihanja skrbi celostno za svoj osebni razvoj (telesno, čustveno, mentalno in duhovno),  prakticira tehnike, ki jih ponuja drugim, goji strast in spoštovanje do dihalnih praks ter ohranja ravnotežje pri svojem delu, skrbi za svoje zdravje in daje zgled.

c) Po potrebi se posvetuje z drugimi strokovnjaki ali poišče supervizijo pri vodji usposabljanja.

 

4. Odnos s stranko

a) Vzpostavite in vzdržujte zdrave, primerne in strokovne meje, ob spoštovanju pravic, integritete in dostojanstva stranke.

b) Izogibajte se uporabi vpliva z namenom zavajanja, izkoriščanja ali neprimernega uveljavljanja moči nad svojimi strankami.

c) Izogibajte se uporabi prakse dihanja za promocijo osebnih verskih prepričanj.

d) Izogibajte se vseh oblik spolnega vedenja ali nadlegovanja strank, tudi če stranka sproži ali povabi k takšnemu vedenju (zavestno ali nezavedno).

e) Strankam nudite primerne in verodostojne informacije o komplementarnih virih, metodah in tehnikah, ki so onkraj vaše pristojnosti.

f) Stranke napotite na ustrezne vire, kadar postavljajo vprašanja, ki so izven obsega usposabljanja in vaših kompetenc ter utemeljenega znanja.

 

 

5. Odnos med strokovnjaki

a) Ohranite in negujete zdrave odnose z drugimi strokovnjaki integralnega dihanja ter s strokovnjaki s sorodnimi nazivi in znanji.

b) Nudite konstruktivne povratne informacije drugim strokovnjakom integralnega dihanja, za katere menite, da niso upoštevali enega ali več etičnih načel. Če to ne zadostuje za rešitev dileme, se posvetujte z vodjem usposabljanja.

c) Strokovnjaki Integralnega dihanja gradijo svojo integriteto na poglobljenem znanju in osebni izkušnji posredovanih dihalnih tehnik, delujejo znotraj svojih kompetenc v skladu z načelom »ne škoduj« in svoje vrednosti in samozavesti ne gradijo na račun neutemeljenega in nepotrebnega kritiziranja drugih strokovnjakov na področju dihanja.

 

Postopek obravnave kršitve etičnega kodeksa:

Zaznana pomembna kršitev etičnega kodeksa se v pisni obliki sporoči vodji usposabljanja dr. Hosta Milanu, ki samostojno odloča o načinu razreševanja problematike in ima v primeru ugotovljene hude kršitve etičnega kodeksa pravico, da odvzame pridobljeni naziv in strokovnjaka izbriše iz spletnega razvida usposobljenih izvajalcev Integralnega dihanja.